X
Xiá jiā 俠家 “Knight family” boxing
XièZōngxiáng 謝宗祥 Fujian White Crane boxer, forebearer of Naha Te and Gōjū ryū
Xíng yì quán 形意拳 “Form/Intent Boxing”
Xuànfēng jiǎo 旋風腳 Tornado kick
Xuànfēng tī 旋风踢 Whirlwind kick (kneeling roundhouse kick)